ვადები & პირობები

ვადები & პირობები

The jaguar.com ვებგვერდი მუშაობს იაგუარ ლენდ როვერ ლიმიტედის მიერ. რეგისტრირებული ოფისი მდებარეობს, ები როუდ, უითლი, ქოვენთრი CV3 4LF. რეგისტრირებულია ინგლისში N: 1672070
იაგუარი მიმართავს ყველა ძალისხმევას, საიტზე არსებული ინფორმაციის სიზუსტის უზრუნველყოფისათვის.
იაგუარი მუდმივად ეძიებს გზებს მისი ავტმობილების მახასიათებლების, დიზანის და პროდუქციის გასაუმჯობესებლად და ცვლილება მიმდინარეობს უწყვეტად. ვიდრე ყველანაირი ძალისხმევა იხარჯება უახლესი პროდუქტის და მახასიათებლების შესაქმნელად, ეს საიტი არასოდეს იქნება მცდარი გზამკვლევი იაგუარის პროდუქტების და სერვისებისათვის, არც არასოდეს შემოგთავაზებთ რომელიმე ავტომობილს. დისტრიბუტორები და დილერები არ არიან იაგუარის აგენტები და არანაირად არ გააჩნიათ უფლებამოსილება დაუკავშირდნენ იაგუარს პირდაპირი ან ირიბი ვალდებულებით ან წარმომადგენლობით. ნებისმიერი ინფორმაცია სიჩქარის ან ფუნქციონირების თაობაზე არ უნდა მიიჩნიოთ როგორც დასტური მანქანის საფრთხისშემცველ ან გადაჭარბებული სიჩქარით მართვაზე.

საწვავის ეკონომიურობის შესახებ მონაცემები განისაზღვრა არსებული ევროპული კანონმდებლობის თანახმად. ნორმალური გამოყენების პირობებში, საწვავის რეალური მოხმარება შეაძლოა განსხვავდებოდეს ტესტ პროცედურებისაგან, ეს დამოკიდებულია მართვის ტექნიკაზე, გზისა და მოძრაობის პირობებზე გარემო ფაქტორებზე და მანქანის მდგომარეობაზე. ნებისმიერი ეჭვის შემთხვევაში გთხოვთ კონსულტაცია გაიაროთ დილერთან; ინფორმაცია ზუსტია მისი გამოქვეყნების პერიოდისათვის.
ფასები შეიცავს ავტომობილის რეკომენდებულ საცალო ფასს, დილერისადმი მიწოდებას, დღგ-ს, 12 თვიან საგზაო ლიცენზიას, პირველ სახელმწიფო სარეგისტრაციო მოსაკრებელს და სანომრე ნიშნების სავარაუდო ფასს.
ფასის ოდენობა განისაღვრება ახალი მანქანის მიხედვით. იაგუარის პოლისი არის ახალი უწყვეტი განვითარებადი პროდუქტი. არსებობს მოდელების მონაცემების, ფერის და ფასის და ილუსტრირებული და აღწერილი მონაცემებისნების დროს ცვლილების უფლება.

ნებისმიერი ძალისხმევა მხოლოდ იმისთვის იხარჯება, რომ დარწმუნდეთ მითითებული დეტალების და აღწერილობების სისწორეში მისი განახლების თარიღისათვის. თუმცა გაქვთ მითითება შეკვეთამდე შეამოწოთ იაგუარის მახასიათებლები დილერთან, გაუგებრობების თავიდან აცილების მიზნით.

Jaguar.com მოიცავს რამოდენიმე საბაზრო ვერსიას. ბაზრის მიხედვით საიტები ხელმისაწვდომია ენის ასარჩევი გვერდის მიხედვით Jaguar.com home page.
თითოეული ვებგვერდის ინფორმაცია დაკავშირებულია თითოეული ავტომობილის ბაზრის მახასიათებლებთან და გაყიდვების შემდგომ სერვისთან. ავტომობილის თაობაზე ინფორმაცია შესაძლოა იყოს განსხვავებული ბაზრის დონიდან გამომდინარე. ვებგვერდი არ წარმოადგენს შეთავაზებას იაგუარ ლენდ როვერის ან იაგუარის დილერების მიერ კონკრეტული ავტომობილის გაყიდვის თაობაზე.

ფერთა ნიმუშები მოცემულია ხელმისაწვდომი ფერთა გამის მიხედვით. სამწუხაროდ, ჩვენ არ შეგვიძლია გიჩვენოთ ჩვენი მანქანების შეღებილი ზედაპირის უმაღლესი ხარისხი.
jaguar.com ვებგვერდი მუშაობს იაგუარ ლენდ როვერ ლიმიტედის მიერ. რეგისტრირებული მისამართია: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. ინგლისის სარეგისტრაციო ნომერი No: 1672070

იაგუარი მიმართავს ყველა ძალისხმევას საიტზე წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორისათვის.

იაგუარი მუდამ ეძიებს გზებს მისი ავტომობილების მახასიათებლების, დიზაინის გაუმჯობესებისათვის. ცვლილებები ხორციელდება უწყვეტად. ვიდრე ხდება პროდუქტის და მახასიათებლების განახლება, საიტზე არ არის წარმოდგენილი გზამკვლევი იაგუარის პროდუქტზე და სერვისებზე, არც შეთავაზება კონკრეტული ავტომობილის ყიდვის თაობაზე. დისტრიბუტორები და დილერები არ წარმოადგენენ იაგუარის აგენტებს და არ გააჩნიათ არანაირი უფლებამოსილება იაგუარის წარმომადგენლობაზე. ამ საიტზე არსებული ინფორმაცია სიჩქარის ან მახასიათებლების თაობაზე არ ნიშნავს ნებართვას მანქანის სახიფათო ან გადაჭარბებული სიჩქარით მართვაზე.

საწვავის ეკონომიურობის შესახებ მონაცემები განისაზღვრა არსებული ევროპული კანონმდებლობის თანახმად. ნორმალური გამოყენების პირობებში, საწვავის რეალური მოხმარება შეაძლოა განსხვავდებოდეს ტესტ პროცედურებისაგან, ეს დამოკიდებულია მართვის ტექნიკაზე, გზისა და მოძრაობის პირობებზე გარემო ფაქტორებზე და მანქანის მდგომარეობაზე. ნებისმიერი ეჭვის შემთხვევაში გთხოვთ კონსულტაცია გაიაროთ დილერთან; ინფორმაცია ზუსტია მისი გამოქვეყნების პერიოდისათვის.
ჩვენ ვცდილობთ დაგარწმუნოთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის ზუსტი, სრულყოფილი და განახლებული. ამ საიტის გამოყენებისას, როგორც წესი, თქვენ ეთანხმებით წესებსა და პირობებს, რომელიც ძალაში შედის საიტის პირველი გამოყენების თარიღისათვის.
თქვენს უფლებებზე ზიანის მიყენების გარეშე, საიტი და მასზე არსებული ყველა ინფორმაცია, ტექსტი, სახელები, სურათები, გამოსახულებები, ლოგოები, ბმულები და იკონოგრაფია თუ სხვა მასალები (შეზღუდვის გარეშე) მოცემულია ზუსტად ისე „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“ გარანტიისა და მტკიცებულებების გარეშე, პირდაპირ ან ირიბად. ვებ გვერდის ინფორმაცია, მახასიათებლები და ფერები შესაძლოა შეიცვალოს ბაზრის მიხედვით და ცვლილება ხორციელდება შეტყობინების გარეშე. ზოგიერთი ავტომობილი ნაჩვენებია დამატებითი აღჭურვილობებით. გთხოვთ კონსულტაცია გაიარეთ თქვენს იაგუარის დილერთან მათი ხელმისაწვდომობის თაობაზე. ამრიგად, ჩვენ არ ვართ გარანტი საიტზე წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორის ან სრულყოფილების, ასევე არ ვიძლევით გარანტიას, რომ საიტის გამოყენება იქნება უწყვეტი ან შეფერხებების გარეშე ან საიტი ან მისი სერვერები არის კომპიუტერული ვირუსების ან მიკრობების გარეშე.

არც ერთ შემთხვევაში იაგუარი არ არის პასუხისმგებელი რომელიმე პირის ზიანზე ან დანაკარგზე რომელიც წარმოიშობა საიტზე არსებული ინფორმაციის ან ნაჩვენები პროდუქტის გამოყენების შედეგად, მათ შორის იგულისხმება შეზღუდვის გარეშე, პირდაპირი ან ირიბი ზიანი, ან ნებისმიერი სახის ზიანი გამოწვეული მონაცემების ან სარგებლის გამოყენებით ან ზიანით, კონტრაქტის მიხედვით მოქმედებით, დაუდევრობით ან სხვა დელიკატური მოქმედებით, რომელიც წარმოიშობა ვებ გვერდის გამოყენებით ან მის გარეშე. მიუხედავად წინამდებარე წესებისა და პირობებისა, ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები საიტის ხელმისაწდომობის ან ფუნქციონალურობასთან დაკავშირებულ პრეტენზიაბზე.

ყველა სახელი, გამოსახულება, ლოგო რომლის მიხედვითაც ხდება იაგუარის იდენტიფიცირება წარმოადგენს იაგუარის საფირო ნიშნას. ყველა მესამე მხარის ბრენდი, პროდუქტი, სერვისი და კომპანიის სახელი რომელიც მითითებულია საიტზე წარმოადგენს მათი მფლობელების სავაჭრო ნიშანს, სერვის მარკას და სხვა სავაჭრო სახელს. იაგუარი არ გასცემს ნებართვას ნებისმიერი სხვა პირის მიერ მათი გამოყენების თაობაზე გარდა მათივე მფლობელებისა. ნებისმიერი მსგავსი გამოყენება შესაძლოა ჩაითვალოს მფლობელის უფლებების დარღვევად.

  • iPod®, iPhone™ და iPod touch® Apple Computer, Inc. წარმოადგენს სავაჭრო მარკას, რომელიც რეგისტრირებულია აშშ-ში და სხვა ქვეყნებში.
  • Dolby® არის რეგისტრირებული Dolby Laboratories-ის სავაჭრო მარკა და იაგუარ ლენდ როვერ ლიმიტედის მიერ მისი გამოყენება ხდება ლიცენზიის საფუძველზე.
  • DTS™ არის DTS Inc. რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა და მისი გამოყენება იაგუარ ლენდ როვერ ლიმიტედის მიერ ხდება ლიცენზიის საფუძველზე.
  • The Bluetooth® სიტყვიერ ნიშანს და ლოგოს ფლობს Bluetooth SIG. Inc და ამ მარკის ნებისმიერი გამოყენება იაგუარ ლენდ როვერ ლიმიტედის მიერ ხორციელდება ლიცენზიის საფუძველზე.
  • Blackberry® წარმოადგენს Research In Motion Limited -ის სავაჭრო ნიშანს და რეგისტრირებულია აშშ-ში, ასევე შესაძლოა რეგისტრირდებოდეს და იყოს რეგისტრირებული სხვა ქვეყანაში.
  • Audyssey MultEQ® არის Audyssey Laboratories, Inc-ის რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი და ნებისმიერი სახით გამოყენება იაგუარ ლენდ როვერ ლიმიტედის მიერ ხორციელდება ლიცენზიის საფუძველზე.
  • Bi-Xenon™ არის Hella KgaA Hueck & Co-ის სავაჭრო ნიშანი.
  • WhiteFire® არის Unwired Technology LLC -ის სავაჭრო ნიშანი და ნებისმიერი სახით გამოყენება იაგუარ ლენდ როვერ ლიმიტედის მიერ ხორციელდება ლიცენზიის საფუძველზე.

იაგუარი არ წარმოადგენს, არ არის გარანტორი, არ ეთანხმება ან ფლობს პასუხისმგებლობას ნებსმერი სხვა საიტის თაობაზე, რომელიც შესაძლოა უკავშირდებოდეს ვებგვერდს. ნებისმიერი სხვა საიტი, რომელსაც ეწვევით ბმულზე დაწკაპუნების მეშვეობით არ ექცევა იაგუარის საკონროლო ფარგლებში და თქვენ ეწვევით საკუთარი რისკის ქვეშ.
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელსაც ჩამოტვირთავთ საიტიდან სკანირებული და ტესტირებულია წარმოების ყველა ეტაპზე, მაგრამ - როგორც ყველა ახალ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით - ჩვენ ამჯერადაც გიწევთ რეკომენდაციას გამოყენებამდე შეამოწმოთ ვირუსზე. აგრეთვე გიწევთ რეკომენდაიას პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებამდე გადატვირთოთ მყარი დისკი. იაგუარს არ ეკისრება პასუხიმგებლობა მონაცემების ან კომპიუტერული სისტემის განადგურების, დაზიანების და/ან დანაკარგის გამო, რომელიც შესაძლოა მოჰყვეს პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებას. გაიარეთ კონსულტაცია ქსელის ადმინისტრატორთან ვიდრე ქსელურ კომპიუტერზე დაამონტაჟებდეთ პროგრამულ უზრუნველყოფას.

ეს წესები და პირობები შედგენილია და იმართება ინგლისის და უელსის კანონმდებლობების თანახმად. ნებისმიერი სახის დავა, რომელიც შესაძლოა წარმოიშვას, წარმოადგენს მხოლოდ ინგლისისა და უელსის იურისდიქციის საგანს. თუ ნებისმიერი პირობა მიიჩნევა კანონიერი ძალის არმქონედ, უკანონოდ ან ძალადაკარგულად რომელიმე ქვეყნის და სახელმწიფოს კანონის ნებისმიერი დებულებიდან გამომდინარე, სადაც, გამიზნულია, რომ ეს წესები უნდა მოქმედებდეს, შესაძლოა ეს პირობები გამოიყოს ან ამოიშალოს მუხიდან. სხვა დანარჩენი პირობა და წესი რჩება კანონიერ ძალაში სრულად და იწყება ამოქმედება. იაგუარი იტოვებს უფლებას შეცვალოს პირობები და წესები ნებისმიერ დროს ამ ცვლილების ონლაინ განთავსებით.
თუ ამ პირობებს სრულად არ ეთანხმებით, უნდა შეწყვიტოთ წებგვერდის გამოყენება დაუყოვნებლივ.

Copyright © 2013 Jaguar Land Rover Limited